Prenájom plošín po celej SR za výhodné ceny!

Podmienky prenájmu

Prečítajte si našu bežnú zmluvu o prenájme, nájdete v nej všetky podmienky prenájmu plošiny.

ZMLUVA č.      

o prenájmu pracovnej plošiny bez obsluhy

 

čl. 1.      Zmluvné strany

 

ELE-FRID s.r.o.
Námestie Š.M.Daxnera, 97901 Rimavská Sobota
IČO:
DIČ:
V zastúpení
/ďalej len prenajímateľ/

a

Meno Priezvisko / Firma
IČO/R.Č.:
DIČ:
V zastúpení :
Bankové spojenie:
/ďalej len nájomca/

uzatvárajú  túto zmluvu:

čl. 2.      Predmet a účel zmluvy

Predmetom tejto zmluvy  je prenájom pracovní plošiny bez obsluhy podľa jednotlivého požiadavku nájomca na dobu, v mieste a za podmienok zjednaných touto zmluvou.

Pracovná plošina je majetkom prenajímateľa a týmto zmluvným vzťahom sa za úhradu prenajíma nájomcovi k vykonávaniu príslušných prac a služieb.

 

Predmet nájmu je pracovná plošina:
Výrobca:
Typ:
Výrobní číslo:

čl. 3.      Doba prenájmu

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú
Miesto pracovného výkonu:

Predĺženie a skrátenie prenájmu je možné dohodnúť min. 2 dny pred jeho ukončením.

Pre toto obdobie sa prenajímateľ zaväzuje nájomcovi alebo inej poverenej osobe a po jeho predchádzajúcim špecifickým požiadavkám poskytnúť pracovnú plošinu v mieste a čase.

čl. 4.      Cena prenájmu

4.1.      Cena prenájmu sa dohodla čiastkou:

4.2.      Obe zmluvné strany si zjednali, že výška ceny za prenájom je týmto článkom stanovená všeobecne a môže sa s ohľadom na dobu trvania tejto zmluvy a na špecifiká jednotlivých požiadaviek odchýliť. Pre tento prípad prenajímateľ nájomcovi predloží písomný cenový návrh, ktorý bude považovať nájomcom za prijatý pokiaľ ten, do dátumu prevzatia predmetu tejto zmluvy nevznesie námietku.

4.3.      Platobné podmienky
U dlhodobých prenájmoch prebieha fakturácia v týždňových cykloch/resp. k poslednému dnu v mesiaci/. Faktúra, vystavená v priebehu alebo po skončení prenájmu je splatná do 14tich dní od vystavenia alebo v hotovosti, podľa objednávky. V prípade oneskorenia s platením faktúry je nájomca povinný zaplatiť za každý deň penále 0,05% dlžnej čiastky.

čl. 5.      Podmienky prenájmu pracovnej plošiny

5.1.      Predmetom tejto zmluvy je : prenájom pracovnej plošiny bez obsluhy

Prenajímateľ je povinný predať pracovnú plošinu v riadnom technickom stave - predanie s označením plošiny potvrdí nájomca, prípadne osoba im za týmto účelom poverená

v okamihu prevzatia na protokole, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a kde tiež vrátenie a stav potvrdí prenajímateľ a nájomca.

Pracovná plošina je majetkom prenajímateľa a týmto zmluvným vzťahom je za úhradu prenajatá nájomcovi k prevedení príslušných prac a služieb.

Obe strany sú povinné zabezpečiť, aby osoby, ktoré predávajú alebo preberajú pracovnú plošinu, boli k tomu oprávnený

 

Nájomca poveruje k tomuto účelu:

                                                 RČ.                                              č.OP      

                                                 RČ.                                              č.OP      

                                                 RČ.                                              č.OP      

 

V prípade, že preberajúca strana vyznačí na nájomnej zmluve existujúcu závadu a predávajúca strana ju odmietne potvrdiť, nieje preberacia strana povinná pracovnú plošinu prevziať. Za závadu sa považuje i znečistená pracovná plošina.

5.2.      Nájomca nieje oprávnený k ďalšiemu prenájmu stroja, iba keď prenajímateľ tento prenájom dopredu písomne odsúhlasí.

 

5.3.      Prenajímateľ pristaví pracovnú plošinu v dohodnutý termín začiatku prenájmu.

 

5.4.      Pokiaľ by mala byť dohoda prenájmu skrátená alebo predĺžená, je treba o tom vyrozumieť prenajímateľa najneskôr dva dni dopredu. Pokiaľ to budú prevozné podmienky pripúšťať, bude prenajímateľ s predĺžením súhlasiť.

Ak dôjde k skráteniu doby nájmu z dôvodu rýchlejšieho postupu výstavby, bude na základe písomného vyrozumenia nájomca nájomné účtovať iba do doby (k dni) skutočného ukončenia nájmu.

5..5.     Podpísaním predávacieho protokolu nájomcom alebo im poverenou osobou prechádza všetka zodpovednosť za možné ohrozenie spojené s prevádzkou pracovnej plošiny na nájomcu. Podpísaním predávacieho protokolu uznáva nájomca riadny stav predmetu zmluvy.

Budú práce na stavbe z klimatických dôvodov, alebo z dôvodou vyššej moci (vojna, nepokoje, občianska vzbura, štrajky, búrka, povodne, oheň, prírodné katastrofy) zastavené, po tuto dobu sa nebude účtovať nájom.

5.6.      Nájomca sa zaväzuje, že predmet prenájmu vráti prenajímateľovi posledný deň dojednanej doby prenájmu. Koniec prenájmu bude vyznačený na protokole vrátený s udaním dna a hodiny.

Prechod zodpovednosti konči pre nájomcu najskôr riadnym navrátením stroja a podpísaním protokolu o spätnom predaní /navrátení/.

5.7.      Vrátenie predmetu prenájmu musí byť prevedené na mieste pristavenia predmetu prenájmu, pokiaľ zmluvné strany písomne nedohodnú iné miesto pre spätné predanie /navrátenie/.

5..8.     Podpísaním predávacieho protokolu nájomcom alebo im poverenou osobou prechádza všetka zodpovednosť za možné ohrozenie spojené s prevozom pracovnej plošiny na nájomcu.

čl. 6.      Podmienky nasadenia

6.1.      Pri prenájmu predmetu prenájmu bez personálu obsluhy spadá do výhradného okruhu povinností nájomcu, aby zaistil, že pracovná plošina bude používaná v súlad s platnou STN a EN. Nájomca sa zaväzuje zabezpečiť obsluhu pracovnej plošiny kvalifikovanými pracovníkmi, ktorí majú písomné oprávnenie a zaväzuje sa dodržovať bezpečnostné predpisy, stanovené pre obsluhu plošiny.

6.2.      Naša pracovná plošina je dovolená používať iba k účelu, ku ktorému je určená a síce v rámci vždy dovoleného zaťaženia koša. Je zakázané ju používať ako zdvíhací žeriav, pre ťahanie vedenia apod.

6.3.      Eventuálne špeciálne povolenie, ako i povolenie uzávierok ulíc a zátarasov verejných priestranstiev, ktorých je pre nasadenie potrebné, musí zaistiť nájomca.

6.4.      Nájomca je povinný udržovať pracovnú plošinu v prevozuschopnému stavu, chrániť ju pred zničením, poškodením, nadmerným opotrebením, odcudzením apod.

6.5.      V prípade prevedení hrubých prací, je treba stroj dostatočne zakryť a chrániť. Toto platí predovšetkým pri maľovaní, zváraní a čistiacich prácach pri použití kyselín. Zakázané sú práce pri lakovaní a otryskávaní pieskom. Pri akémukoľvek znečistení alebo poškodení zariadenia bude uvedené do pôvodného stavu nájomcovi vyfakturované.

6.6.      Nájomca zodpovedá za stav terénu a možnosti nasadenia.

6.7.      V prípade porúch na pracovnej plošine je treba bezodkladne informovať prenajímateľa. Prípadne musí byť stroj ihneď odstavený.

Pokiaľ závada vznikla neodborným používaním a zachádzaním s pracovnou plošinou zo strany nájomca, je tento tiež behom doby výpadku /prestoja/ povinný platiť nájomné.

6.8.      V prípade dopravnej nehode prívesnej plošiny alebo nákladného automobilu s pracovnou plošinou je v každom prípad je potrebné informovať políciu. V prípade nedodržania predpisov ručí nájomca za eventuálny regresívny nárok tretím osobám.

6.9.      Všetky škody spôsobené plošinou alebo na pracovnej plošine, vrátane náhody idú po dobu nájmu k tiaži nájomcu. Po dobu nájmu nájomca prevádza údržbu i opravy stroje na svoje náklady odbornou firmou. Stratu alebo odcudzenie pracovnej plošiny /i časti/ je nájomca povinný ohlásiť prenajímateľovi a polícii. Nájomca je povinný strpieť v nevyhnutnému rozsahu kontrolu stavu predmetu nájmu zo strany prenajímateľa. Nájomca je povinný informovať prenajímateľa o zmene stanoviska pracovnej plošiny najneskôr deň pred zamýšľanou zmenou. Prenajímateľ si vyhradzuje právo na prevedenie bežného servisu /príp. oprav/ v čase po dohode s nájomcom.

6.10.    Nájomca je povinný bezpodmienečne dodržovať nabíjací režim prívesnej plošiny na akubatérie podľa pokynov nášho technika, ktorý plošinu privezie nájomcovi.

 

čl. 7.      Záruka, ručenie a poistenie /ochrana poistení/

Pokiaľ v predchádzajúcich ustanoveniach nieje určený rozsah nášho ručania a záruky, platí nasledujúce:

7.1.      V prípade nehody a iných škôd ručí nájomca zásadne za všetky škody spôsobené nehodou na pracovnej plošine, ako i za škodu za jeho výpadok.

Pokiaľ spôsobili nehodu výlučne, prevažne alebo ju spoluzavinili tretie osoby, postupujeme naše nároky na zaplatenie škody proti tretej strane výlučne na nájomcu, vrátane eventuálnych nárokov. U škôd, ktoré boli spôsobené jazdou s predmetom zmluvy tretím, ručí nájomca. V každom prípade ručí nájomca za chovanie svojho šoféra, ako za svoje vlastné.

7.2.      V prípade, že nájomca bude porušovať akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy je prenajímateľ oprávnený zmluvu vypovedať v 5 dennej lehote, ktorá začína dňom doručenia nájomcu. Nájomca je povinný pracovnú plošinu vrátiť najneskôr posledný deň nájomnej zmluvy alebo výpovednej lehoty. Nájomca je povinný predať pracovnú plošinu úplnú, čistú a v riadnom technickom stave s prihliadnutím k bežnému opotrebeniu. V prípade, že nájomca túto povinnosť nesplní, nieje prenajímateľ povinný plošinu prevziať. Prevezme ju iba ak nájomca uhradí prenajímateľovi vzniknutú škodu, ktorá spočíva v nákladoch na opravu, očistenie stroja a ušlom nájomnom po dobu opravy alebo čistenia.

 

čl. 8.      Ostatné ustanovenie

8.1.      Dojednané nájomné sa hradí od doby predania predmetu zmluvy podľa predávajúceho protokolu až do navrátenie podľa protokolu o navrátení. Každý začatý deň sa účtuje plne podľa dojednaných podmienok.

8.2.      Pokiaľ nieje zjednané inak, musí sa uhradiť dojednaná cena prenájmu do 10 dní od dátumu vystavenia faktúry.

8.3.      Sme oprávnený požadovať primeranú alebo celú platbu dopredu pred predaním plošiny. Pokiaľ by dojednaná doba prenájmu činila viacej než 3 dny, sme oprávnený požadovať čiastočnú platbu.

8.4.      Pre prípad zhoršenia majetkových pomerov nájomca, návrhu na zahájenie zmierovacieho /vyrovnávacieho alebo konkurzného konania, končí zmluva o prenájme s okamžitou platnosťou. Sme oprávnený v tomto prípade tiež bez súhlasu nájomcu vziať pracovnú plošinu s príslušenstvom okamžite späť.

8.5.     Strany sa dohodli, že obchodným súdom príslušným pre riešenie sporov z tejto zmluvy vzniknutých je Krajský súd v Banskej Bystrici.

8.6.      V prípade, že nájomca bude porušovať niektoré z ustanovení tejto zmluvy, je prenajímateľ oprávnený zmluvu okamžite vypovedať a plošinu nájomcovi odobrať.

8.7.      Táto zmluva je vyhotovená v dvoch prevedeniach, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po jednom výtlačku.

8.8.      Zmluva nadobúda účinnosť a platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán.

8.9.      Túto zmluvu je možno meniť len na základe obojstranne odsúhlasených a očíslovaných písomných dodatkov.

 

                                                                                                                                                                           

prenajímateľ                                                                                                                 nájomca

 

čl. 9.      PREDANIE NÁJOMCOVI

 

Dátum:   

Miesto:   

Stav:      

 

                                                                                                                                                                           

prenajímateľ                                                                                                                 nájomca

 

čl. 10.  VRÁTENIE PRENAJÍMATEĽOVI

 

Dátum:   

Miesto:   

Stav:       

                                                                                                                                                                           

prenajímateľ                                                                                                                 nájomca

NÁJOMCA BOL ZOZNÁMENÝ S NÁSLEDUJÚCÍM a bOl prEŠkolenÝ a tomuto porozumEl:

 

  • Pri prevádzke plošiny je nutné dodržovať bezpečnosť pri práci
  • Dodržovanie nabíjacích cyklov akubatérií plošiny
  • Kontrola hodnôt napätí na pracovisku /220 V/
  • Dodržovanie predpisu o zaťažení koša
  • Vrátenie plošiny v stave, v ktorom ju zákazník prebral
  • Vypisovanie prevádzkového denníku zdvíhacieho zariadenia

 

                                   

nájomca

 

DOHODA O ODSTRANĚNÍ ZÁVAD :

 

Nájomca súhlasí s úhradou všetkých zistených zavinených závad, spôsobených v priebehu prenájmu:

 

                                   

nájomca

 

 

 

Nájomca súhlasí s úhradou za očistenie plošiny  9 EUR za hodinu a spotrebovaný materiál ( riedidla, farby, nálepky a iné.) v odhadovanom rozsahu cca                              EUR.

 

                                   

nájomca

 0908 939 355

Po-Pia:   NON-STOP
So-Ne:    Po dohode
ELE-FRID s.r.o.
Š. M. Daxnera 1253/7
Rimavská Sobota 979 01
Slovenská republika
apartmentenvelopephone-handsetclock linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram